Zawiadomienie o terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Klubu Kapitanów Jachtowych w sprawie wyborów uzupełniających skład Zarządu

Zarząd Klubu Kapitanów Jachtowych działając na podstawie rozdziału VI ust. 3 Regulaminu, zawiadamia, iż w dniu 13 lutego 2023 roku o godzinie 17:45 w Klubie pod Masztami w Politechnice Morskiej w Szczecinie położonej przy ul. Wały Chrobrego 1 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Klubu Kapitanów Jachtowych.


Zarząd informuje ponadto, iż w przypadku gdy w terminie wskazanym powyżej, na Nadzwyczajne Walne Zebranie nie stawi się liczba członków wymagana do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Klubu odbędzie się w drugim terminie tj. w dniu 13 lutego 2023 roku o godzinie 18:00 w tym samym miejscu.

Zebranie zwoływane jest w konsekwencji rezygnacji kol. Tomasza Włocha z funkcji w Zarządzie Klubu Kapitanów Jachtowych. Regulamin w rozdziale VII ust. 12 daje Walnemu Zebraniu prawo do uzupełnienia składu Zarządu w przypadku powstania wakatu w czasie trwania kadencji.

Porządek obrad i Regulamin obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania są załączone do niniejszego Zawiadomienia.

W imieniu Zarządu zachęcam wszystkich członków Klubu Kapitanów Jachtowych do aktywnego uczestnictwa w obradach.

Z poważaniem

Andrzej Armiński
Prezes Klubu Kapitanów Jachtowych

Szczecin, 25 stycznia 2023